Integrerings -og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i dag lansert en ny tilskuddsordning som skal bidra til å styrke mangfoldsarbeidet i arbeidslivet. Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.  
-Et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, språkkunnskap og kulturell forståelse kan bidra til innovasjon, vekst og verdiskaping. I en globalisert verden er nettopp kunnskap om ulike språk og kulturer en ressurs for samhandling og utveksling av ideer, varer og tjenester. Virksomheter som tar mangfold på alvor får et konkurransefortrinn, sier Melby.
Innvandreres deltakelse i arbeidslivet er avhengig av en rekke faktorer. Arbeidsgivere er sentrale for å oppnå dette målet. IMDi har ordninger og virkemidler rettet mot arbeidsgivere og virksomheter for å øke mangfoldet i arbeidslivet, inkludert Mangfoldsprisen, ny veiledningstjeneste for arbeidsgivere, ny tilskuddsordning for virksomheter, informasjonskampanje og kunnskapsutvikling gjennom FoU-prosjekter.
– Deler av norsk næringsliv arbeider godt med mangfold, ved at de verdsetter og nyttiggjør seg innvandreres kompetanse, og skaper arbeidsplasser med rom for innovasjon og mangfold. Men deler av arbeidslivet henger etter, både innen ulike bransjer og ulike sektorer. Arbeidsgivere må stimuleres til å rekruttere flere innvandrere for å ta i bruk den ressursen som en mangfoldig arbeidsstyrke representerer, og staten bør gå foran med et godt eksempel, sier direktør i IMDI Libe Rieber Mohn.
-Gevinstene ved økt mangfold er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet og legger til rette for at også innvandrere får brukt sin kompetanse og arbeidskraft. Her har Norge fremdeles et forbedringspotensial, avslutter Melby.
Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet | IMDi
Søknader blir behandlet løpende fram til 15. oktober.