-Utlendingsnemnda skal ha høy tillit som klageorgan i utlendingsforvaltningen, derfor er det viktig å utvikle regelverket i tråd med utviklingen. Forslagene som er sendt på høring vil styrke rettssikkerheten for dem som klager på vedtak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland H).
Forslagene er en oppfølging av det regjeringspartiene ble enige om på Granavolden.
-Den som klager skal være trygg på at saken blir tilstrekkelig belyst og at den får mulighet til å imøtegå påstander. Derfor er jeg glad for at flere nå skal få forklare seg muntlig i saker som vi vet ofte er svært sammensatte og vanskelige, og for forslagene til styrket rett til fritt rettsråd. Sammen med blant annet en styrket innsynsrett i saksfremstilling og grunnlag fra Landinfo, vil dette bety bedre mulighet til kontradiksjon. Dette er viktige steg for å styrke rettsikkerheten til den enkelte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
Dette kommer i tillegg til at det allerede er gitt rett til nemndmøtebehandling i saker om tilbakekall av statsborgerskap, og at departementet har hatt et forslag om utvidet rett til nemndmøtebehandling i konvertittsaker på høring. Det er også lyst ut et oppdrag om å utrede høring av barn i utvisningssaker hvor barn er berørt.
– Regjeringen foreslår med dette viktige endringer for behandlingen av saker som berører barn. Antall timer med fritt rettsråd øker i saker hvor det er foreldrenes brudd på utlendingsloven som er grunnlag for utvisning, og retten til personlig fremmøte utvides i enkelte situasjoner. Dette er viktige forslag som blant annet vil sikre at barnets beste vurderes grundigere i de aktuelle sakene. I tillegg til endringene som vi nå forslår, har Utlendingsdirektoratet også lyst ut et utredningsoppdrag om høring av barn i utvisningssaker, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

 

 

Hovedinnholdet i endringene er:

 
  • I tilfeller hvor en domstol kommer til at UNEs vedtak er ugyldig eller hvor vedtaket blir kritisert av Sivilombudsmannen, skal en ny behandling av saken skje i nemndmøte med personlig fremmøte.
  • Saker om utvisning skal som hovedregel behandles i nemndmøte med personlig fremmøte dersom utlendingen tidligere har hatt norsk statsborgerskap som er tilbakekalt, og vedkommende har barn med fast bopel i Norge.
  • I saker med vesentlige interessemotsetninger mellom barn og foreldre, skal det som hovedregel gis tilbud til barnet om saksforberedende samtale eller personlig fremmøte i nemndmøte.
  • Hvis en enslig mindreårig asylsøker bare er gitt midlertidig oppholdstillatelse fram til fylte 18 år av Utlendingsdirektoratet, skal det gis rett til personlig fremmøte hvis klagesaken skal behandles i nemndmøte.
  • Det forskriftsfestes at det som hovedregel skal gis rett til innsyn i saksfremstillingen i merknader fra sekretariatet som er utarbeidet til et nemndmøte.
  • Det forskriftsfestes at rapporter eller vurderinger som er utarbeidet av Landinfo i anledning den konkrete saken, som hovedregel skal fremlegges for utlendingen.
  • Adgangen til å forhåndsavgrense nemndmøter i UNE utvides. Nemndleder skal kunne beslutte at det i nemndmøtet bare skal tas stilling til de spørsmål i saken som det er knyttet vesentlige tvilsspørsmål til. Dette vil gi klagerne bedre mulighet til spisset forberedelse til nemndmøtebehandlingen.
  • En mindreårig som får tilbud om saksforberedende samtale i en sak som behandles av Utlendingsnemnda, skal få tilbud om advokat i forbindelse med samtalen.
  • Det skal gis rett til tre ekstra timer fritt rettsråd i klageomgangen i alle saker hvor den som utvises for brudd på utlendingsloven har mindreårige barn i Norge med oppholdstillatelse eller statsborgerskap
Justis- og beredskapsdepartementet har ikke funnet grunnlag for å foreslå en slik topartsprosess for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda som enkelte aktører ønsker.
– Tidligere rapporter har lagt til grunn at en slik ordning kan være til ugunst for klagerens rettssikkerhet. Spørsmålet krever eventuelt en grundigere vurdering, og Regjeringen vil komme tilbake til dette i en senere prosess, sier Mæland.
Endringsforslagene sendes nå på høring med frist til 15. august 2021.