I
I forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling gjøres følgende endring:
§ 2-1 skal lyde:
§ 2-1. Ansvarsforsikringens størrelse
Ansvarsforsikringen skal dekke et beløp som tilsvarer minst 1 300 380 euro per skadetilfelle.
For forsikringsformidlingsforetak som har opp til 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 1 924 560 euro.
For forsikringsformidlingsforetak som har mer enn 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 3 903 000 euro.
Finanstilsynet kan i enkelttilfeller bestemme at ansvarsforsikringen skal være høyere enn det som kreves etter første til tredje ledd.